loader image

Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Organicav Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhely: 1131 Budapest, Tisza utca 9. I. em. 4.

Adószám: 26585181-1-41

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-333519, 

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Telefonos elérhetőség: +36 70 704 5333

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 

Számlaszám: 

Nyilvántartásba vevő hatóság:

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: XXX

Alapvető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) nem szabályozott kérdésekre és az ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A hatályos jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés hiányában is irányadók.

Jelen ÁSZF 2020. július 24. napjától visszavonásig hatályos. Az ÁSZF módosítására Szolgáltató egyoldalúan jogosult azzal, hogy a módosításokat azok hatályba lépése előtt legalább 5 nappal a www.wholer.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) közzéteszi. 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a Honlapot megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Fogalommagyarázat

Általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül az olyan szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetőleg szerződése részévé, ha megszövegezője lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten, ennek híján pedig ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerződési feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerződés valamely feltételei egymástól eltérnek, akkor az utóbbi válik a felek szerződésének részévé.

Szolgáltató minden megrendelést – hacsak az ügyféllel kötött egyedi szerződés nem ír elő speciális szabályokat – az alábbi ÁSZF alapján kezel. Jelen általános szerződési feltételek érvényesek a jövőben kötendő szerződésekre is, kivéve, ha a szerződő felek más feltételekben állapodnak meg. Szolgáltató ÁSZF-je a megrendelések fogadására, visszaigazolására, nyilvántartására, Eladó felé történő továbbítására, és az Eladó felületén való megjelenítésre terjed ki. A Szolgáltató az előbbieken felül felelősséget nem tud, és nem is vállal az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés bármely irányú teljesítséért, különösképpen a nem vállal felelősségét a vételár megfizetéséért, az ellenszolgáltatás teljesítéséért, valamint bármely további kötelezettségért, amely az Eladó és a Vevő között létrejött jogviszony vonatkozásában áll fenn a két fél között.

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Felhasználó: Eladó és Vevő együttesen

Vevő: Szolgáltató szolgáltatását kizárólag a magyar Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerint fogyasztónak nem minősülő személyeknek ajánlja. Amennyiben a szerződés megkötését követően Szolgáltató arról szerez tudomást, hogy a Vevő nem felel meg ezen kritériumnak, jogosult a szerződéstől ésszerű időn belül elállni.

Eladó: az a vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, aki a saját maga által gyártott vagy forgalmazott termékek értesítése céljából regisztrál a Honlapon. 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és esetlegesen elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen különösen az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan vevői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Regisztráció

Felhasználóknak Vevőként vagy Eladóként van lehetőségük a Honlapon regisztrálni.

Felhasználóknak a Honlapon történő regisztrációhoz meg kell adniuk a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a cég nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. Felhasználók kötelesek a regisztráció során megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat Szolgáltató a Felhasználók kérelmére törli a rendszerből. A törlési kérelem akkor lesz érvényes, ha azt a Felhasználó e-mailben megerősíti. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

Fentieken túl a Honlapon Eladóként regisztráló Felhasználó feltölti az erre szolgáló funkció segítségével saját, regisztrációkor hatályos ÁSZF-ét. Az Eladó és a Vevő között létrejövő Szerződésre az Eladó Honlapon közzétett, hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Eladó köteles a saját ÁSZF rendelkezéseinek változását a változások hatályba lépését megelőző 8. napon jelezni Szolgáltató Honlapon közzétett elérhetőségein (e-mail cím vagy telefonszám). Az Eladónak lehetősége van a saját termékeinek feltöltésére, a termék nevének, fényképének, árának, leírásának megadásával. A megadott adatok valódiságáért az Eladót kizárólagos felelősség terheli.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A vevő jelen ÁSZF „A vásárlás folyamata” pont alatt ismertetett módon leadott megrendelését követően, a leadott megrendelés vonatkozásában a megrendeléssel érintett Eladó és Vevő között keletkezik jogviszony, mely jogviszonyra a megrendeléssel érintett Eladó által a Honlapon közzétett és a vevő által elfogadott ÁSZF irányadók. Az egyes megrendelések vonatkozásában Szolgáltató felelőssége a megrendelés feldolgozásáért és a megrendelés Eladó felé történő továbbításáért terjed. Szolgáltató felelőssége az egyes megrendelések vonatkozásában a megrendelés Vevőfelé történő visszaigazolásától a megrendelés Eladó részére történő továbbításáig áll fenn.

Árak

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos vevői kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 70 704 5333

Internet cím: http://www.wholer.com

E-mail: [email protected]

 

A Vevő szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru vevők részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a Vevő neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok – a megrendelés elküldéséig -,, ha a Vevő már a következő oldalra lépett). A Vevő felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre hárítani. Az ÁSZF az Eladó pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  1. 0 Ft-os ár,
  2. kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A vásárlás folyamat

A Termék kiválasztása

A Honlapon a bejelentkezett felhasználó, a rendelés fülre kattintva választhatja ki a kívánt termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Vásárlás esetén Honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket fényképpel is illusztrálhatja az Eladó. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért sem a Szolgáltató sem az Eladó nem vállal felelősséget!

Rendelésbe helyezés

A Termék kiválasztása után a Vevő a “Rendeléshez adom” gombra kattintva adhat – tetszőleges számú –  terméket a rendeléséhez anélkül, hogy ezzel a vevőnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a rendeléshez adás nem minősül ajánlattételnek. A Rendelés tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a rendelésből tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a rendeléshez tetszés szerint újabb termékek adhatóak, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben a Vevő a kiválasztott terméket a rendeléshez adja, úgy az oldal alján a  rendelés áttekintése összegző szakaszban jelenik meg.

Amennyiben a vevő nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

 „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a rendelés tartalma, illetve a kiválasztott termékek megvásárlása esetén fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket milyen módon szeretné átvenni. A lehetőségek teljes mértékben az Eladó által biztosítottakkal azonosak. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet a Vevő köteles megfizetni megrendelés esetén. 

A „Számlázási adatok” szövegdobozban a cég nevét, adószámát, székhelyét, kapcsolattartó telefonszámát, valamint email címét tudja megadni. A ”Szállítás másik címre?” mezőt bepipálva a Vevő kérheti eltérő címre a szállítást, ebben az esetben ki kell tölteni a megfelelő mezőket. A „Rendelés jegyzetek” szövegdobozban a vevő tetszőlegesen adhat meg további információt.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a vevő meggyőződött arról, hogy a rendelés tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a vevő minősül ajánlattevőnek. 

A vevő a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A vevő az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az a vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, a vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb a Vevő megrendelésének elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Vevő ajánlatát és az legkésőbb az megrendelés elküldését követő második munkanapig továbbítja az Eladó részére. Ezt követően az Eladó a Szolgáltató által részére továbbított a megrendelést visszaigazolja Vevő részére. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Fizetés

Fizetési módok

Bankkártyás fizetési mód a Honlapon keresztül jelenleg nem lehetséges. Fizetésre jelenleg  postai utánvétellel, illetve bankszámlára utalással lehetséges. A fizetési módok Eladónként eltérhetnek, a fizetési módokat az Eladók Honlapon közzétett és a Vevő által elfogadott ÁSZF határozzák meg.

Átvételi módok, átvételi díjak

Az átvételi módok Eladónként eltérhetnek, az átvételi módokat az Eladók Honlapon közzétett és a Vevő által elfogadott ÁSZF határozzák meg.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a megrendelés Eladó részéről történő visszaigazolásától az Eladó ÁSZF rendelkezései között meghatározott időtartam, A teljesítés időtartama Eladónként eltérhet.